Preview algemene voorwaarden

 

English follows Dutch

VERKIEZING ALUMNUS VAN HET JAAR VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT – VOORWAARDEN

De Alumnus van het jaar is een maatschappelijk geëngageerd persoon, een inspiratiebron voor studenten die laat zien wat je met een opleiding aan de Radboud Universiteit kunt bereiken. Iemand die vooruitgang brengt binnen het vakgebied, buiten de gebaande paden durft te treden en bijdraagt aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. 

 

Voorwaarden 
De genomineerde alumnus voldoet aan de volgende critera:

  • genereert impact door bijzondere prestaties te verrichten en vooruitgang teweeg te brengen;
  • maakt zich sterk voor een maatschappelijke kwestie en weet de publieke opinie hierover te beïnvloeden;
  • is niet bang om buiten gebaande paden te treden;
  • is een inspiratiebron voor onze studenten en andere alumni;
  • is een enthousiaste en waardige ambassadeur.

 

Nomineren 
Op dit moment is het niet meer mogelijk om jouw favoriete kandidaat aan te melden voor de Alumni Award 2022.

 

Privacy
De gegevens die wij verkrijgen worden uitsluitend gebruikt in het kader van de verkiezing.
Op de verwerking van deze gegevens is de privacyverklaring van de Radboud Universiteit van toepassing.

2022 Radboud Universiteit, DisclaimerPrivacy en cookiestatement

 

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Alumni Award 2022. Alle stemmers en genomineerden verklaren akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden. 

Definities
1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden. 
2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt. 
3. Genomineerden: alumni van de Radboud Universiteit.
 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

 

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem
De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. 

 

Cookies
Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de internetsite gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

 

Nominaties
De alumni die zijn aangemeld voor nominatie en kenbaar hebben gemaakt te willen deelnemen aan de verkiezing, worden beoordeeld door de jury. De jury bepaalt de definitieve nominaties. De namen van de door de jury gekozen genomineerden worden op de website gepubliceerd.

Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan door een e-mail te sturen naar alumni@ru.nl.

 

Stemprocedure
Je mag maximaal 1 keer een stem uitbrengen. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres danwel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon. 

Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

 

Persoonsgegevens
De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

 

Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

 

Intellectueel eigendom
Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo's alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Contact
Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de internetsite, het stemmen, neem dan contact op via alumni@ru.nl.

 


VOTING FOR RADBOUD UNIVERSITY ALUMNUS OF THE YEAR - CONDITIONS

The Alumnus of the Year is a socially engaged figure, an inspiration for students who shows what you can achieve by studying at Radboud University: someone who advances their field, is bold enough to step off the beaten track and contributes to a free world with equal opportunities for everyone. 

 

Conditions 
The nominated alum must meet the following criteria:

  • generates impact through exceptional performance and progress;
  • advocates for a social cause and knows how to influence public opinion on it;
  • is unafraid to step off the beaten track;
  • is a source of inspiration for students and other alumni;
  • is an enthusiastic and worthy ambassador.

 

Nominations 
It is no longer possible to register your favourite candidate for the Alumni Award 2022.

 

Privacy
The data we collect is used exclusively for the purpose of the election.
The Radboud University privacy statement applies to the processing of this data.

2022 Radboud University, DisclaimerPrivacy and cookie statement

 

General Terms and Conditions
These terms and conditions apply to the Alumni Award 2022. All voters and nominees declare that they agree to these General Terms and Conditions. 

 

Definitions
1. General Terms and Conditions: these terms and conditions. 
2. Voter: the natural person who casts a vote. 
3. Nominees: Radboud University alumni.


 

Applicability of the terms and conditions
The General Terms and Conditions apply to participation in the election as a nominee, to casting a vote and to any use of the website.

 

Conditions for casting a vote 
The voter guarantees that the information they provide during the voting procedure is correct, up-to-date and complete. The voter also guarantees that they have filled in the information truthfully and completely. 

 

Cookies
To ensure the election and the voting process to run smoothly and to improve it where necessary, the website may use cookies. A cookie is a simple, small file that is sent along with pages from this website and is stored by your browser on your computer’s hard drive. It is possible to disable cookies. For more information about accepting cookies, please consult your browser’s help function.

 

Nominations
The alumni who have registered for nomination and have expressed their wish to participate in the election will be assessed by the jury. The jury determines the final nominations for voting. The names of the nominees chosen by the jury will be published on the website.

In the unlikely event that a nominee does not want to be nominated (or changes their mind), a request can be made by sending an email to alumni@ru.nl.

 

Voting procedure
You can cast a maximum of 1 vote. Regular checks are made of all votes to prevent votes being cast illegally. This can apply to votes that are cast (semi-)automatically or where frequent use is made of the same IP address or of improper email addresses (similar email addresses that use the same free domains, ‘disposable’ email addresses). Only uniquely cast and uniquely confirmed votes via permanent, personal email addresses count where, based on the voting data, it is clear that it concerns the vote of a unique person. 

The checks also examine whether nominees are participating in the election in a sporting way. In the event of suspected fraud or abuse or unsporting participation in the election, the organisation is entitled, without providing their reasoning, to disqualify nominees, and/or not count votes.

 

Personal data 
The organisation respects the privacy of those participating in the election. The organisation will ensure that all personal information provided to it are treated in accordance with the Personal Data Protection Act.

 

Liability
The organisation cannot be held liable for any damage resulting from this Election. Under no circumstances can the organisation be held responsible and/or liable for the incorrectness, incompleteness or invalidity of the information on the internet site.

 

Intellectual property
The election, appearance, composition and technology of the website are subject to intellectual property rights belonging to the organisation and/or one of its affiliated partners. All information provided, including texts, graphic material, logos and image and sound material, is protected by copyright. Users are under no circumstance or condition allowed to use the internet site in violation of copyright law. Only with the express written permission of the organisation or a third party entitled thereto, may information from the internet site be reproduced, edited, exploited or otherwise made available to third parties by users of the internet site.

 

Contact
If, after reading the General Terms and Conditions, you have any questions or comments about these Terms and Conditions or if you have further questions about the Election, the website, or voting, please contact us at alumni@ru.nl.

 

Deze verkiezingswebsite is gerealiseerd door Vote Company,
De specialist in stemmen online en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools

*lt;!-- Meta Pixel Code --*gt; *lt;script*gt; !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '390491762856433'); fbq('track', 'PageView'); *lt;/script*gt; *lt;noscript*gt;*lt;img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390491762856433&ev=PageView&noscript=1" /*gt;*lt;/noscript*gt; *lt;!-- End Meta Pixel Code --*gt;
*lt;script type="text/javascript"*gt; _linkedin_partner_id = "532401"; window._linkedin_data_partner_ids = window._linkedin_data_partner_ids || []; window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id); *lt;/script*gt;*lt;script type="text/javascript"*gt; (function(l) { if (!l){window.lintrk = function(a,b){window.lintrk.q.push([a,b])}; window.lintrk.q=[]} var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; var b = document.createElement("script"); b.type = "text/javascript"; b.async = true; b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})(window.lintrk); *lt;/script*gt; *lt;noscript*gt; *lt;img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=532401&fmt=gif /*gt; *lt;/noscript*gt;

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details